Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ACTRONICS

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten (van (ver)koop en het verrichten van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds- en/of reparatie/revisiewerkzaamheden) en leveringen van ACTRONICS B.V. gevestigd te Almelo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08173851, hierna te noemen ''ACTRONICS'', ook wanneer voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ACTRONICS en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Bepalingen

2.1 Onder ''schriftelijk'' wordt in de algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.2 Onder ''zaken'' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door ACTRONICS te verkopen producten, geleverde diensten, service- en revisiewerkzaamheden, onderdelen en overige materialen.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van ACTRONICS zijn vrijblijvend en ACTRONICS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Het moment van bepalen van de actuele prijs is het moment waarop de factuur wordt gemaakt.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand door een aanbod (opdracht) en de aanvaarding daarvan. ACTRONICS heeft het recht om een aanbieding te herroepen onverwijld na ontvangst van de aanvaarding.

3.3 ACTRONICS is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de uitvoering van de opdrachten te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.4 Aanbiedingen, offertes en/of kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen

4.1 Alle prijsopgaven zijn louter indicatief.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro´s exclusief BTW, verzendkosten, statiegeld en eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3 Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd, tenzij anderszins is bepaald, op levering EXWORKS Incoterms 2010, ACTRONICS BV te Almelo.

4.4 Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen prijs worden doorberekend.

4.5 ACTRONICS heeft recht een overeengekomen prijs of vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk c.q. kosten met meer dan 20% dreigt te worden overschreden. Dit als gevolg van het niet goed inschatten door partijen, zonder dat dit te wijten is aan ACTRONICS, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

5 Betalingen

5.1 Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening door de opdrachtgever, voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel online via het klantenportaal dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden en of diensten.

5.2 Indien betaling niet á contant geschiedt, dient betaling in ieder geval plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door ACTRONICS te bepalen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of beroep op verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie schorten de betalingsverplichting niet op.

5.3 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is ACTRONICS gerechtigd de wettelijke handelsrente (artikel 6:199a BW) in rekening te brengen en zal de opdrachtgever, na daartoe door ACTRONICS te zijn aangemaand, de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen (waaronder de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag) verschuldigd zijn met een minimum van € 500,00.

5.4 Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is ACTRONICS gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld, dan wel de desbetreffende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ACTRONICS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Voor alle betalingen online maakt ACTRONICS gebruik van de betaalservices van Adyen.

5.7 De opdrachtgever kan voor betaling met creditcard of betaalpas gebruik maken van onze beveiligde afrekenpagina's. Het bedrag wordt afgerekend op het moment dat opdrachtgever een order plaatst en een bevestiging ontvangt.

6. Levering

6.1 Op de opdrachtgever rust een afnameplicht, tenzij ACTRONICS hierbij geen redelijk belang heeft.

6.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

6.3 Transport van producten van en naar de opdrachtgever, is geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.4 Levertijden worden in overleg en bij benadering door ACTRONICS vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge- en/of schriftelijke orderbevestiging.

6.5 Indien het niet mogelijk blijkt het verkochte aan de opdrachtgever te leveren en/of de aan ACTRONICS opgedragen werkzaamheden uit te voeren, behoudt ACTRONICS zich het recht voor de zaken die moeten worden geleverd en/of die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening van de opdrachtgever op te slaan.

6.6 Indien na levering van de zaken en/of na uitvoering van de aan ACTRONICS opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende (ter revisie of reparatie aangeboden) zaak niet binnen zeven (7) dagen na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is ACTRONICS gerechtigd om stallings-/ opslagkosten in rekening te brengen conform het in ACTRONICS c.q. ter plaatse geldende tarief. Gedurende dertig (30) dagen na het verstrijken van deze termijn is ACTRONICS gerechtigd de zaken aan een derde te leveren dan wel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen prijs te voldoen onverlet.

6.7 In geval van niet tijdige levering is ACTRONICS niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de opdrachtgever ACTRONICS schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever ACTRONICS een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

6.8 In geval van kwijtraken of in gebreke blijven van de levering is ACTRONICS slechts aansprakelijk voor een bedrag met een maximale grote van het originele factuurbedrag van ACTRONICS betreffende die zending.

6.9 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de revisie-/reparatieopdracht nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In het andere geval worden deze zaken/materialen eigendom van ACTRONICS, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

7. Retouronderdelen

7.1 Alle (vervangende) voorraadproducten worden door ACTRONICS standaard op ruilbasis geleverd, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Ruildelen worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de opdrachtgever en zal er een narekening plaatsvinden.

7.3 Op de factuur wordt per verkocht product een bedrag in rekening gebracht als statiegeld voor het te vervangen product. Dit statiegeld wordt teruggestort op de rekening van de opdrachtgever als het ruilproduct compleet, vergezeld van de originele factuur en retourformulier, binnen vier (4) weken ontvangen wordt.

7.4 Indien na vier (4) weken het retourproduct niet volgens de eisen in lid 2 van dit artikel, door ACTRONICS ontvangen is, is ACTRONICS niet langer verplicht het statiegeld terug te betalen aan de opdrachtgever.

7.5 Alle onderdelen dienen geretourneerd te worden in de originele verpakking van het nieuw ontvangen deel en verzonden te worden met het retourformulier van ACTRONICS. Zodra het oude onderdeel is ontvangen, zal het statiegeld binnen veertien (14) dagen uitbetaald worden.

7.6 De door ACTRONICS aan opdrachtgever verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. In voorkomend geval, worden statieverpakkingen gebruikt. Dergelijke verpakkingen worden steeds aan opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van ACTRONICS. Opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden en compleet aan ACTRONICS te retourneren.

7.7 Indien opdrachtgever het verpakkingsmateriaal niet binnen vier (4) weken na aankoop van het ruilproduct heeft ingeleverd, is ACTRONICS niet langer verplicht het aan opdrachtgever voor verpakking in rekening gebrachte borg te retourneren. Dit laat echter de plicht van opdrachtgever om de verpakkingen te retourneren onverlet.

8. Garantie

8.1 ACTRONICS geeft op alle uitgevoerde revisies 2 jaar garantie tenzij anders voor verkoop is overeengekomen. ACTRONICS geeft 1 jaar garantie op alle luchtmassameter revisies. Hierbij geldt de originele aankoopfactuur als garantiebewijs. De- en montagekosten vallen niet onder de garantie.

8.2 Op de garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

8.3 De opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient ACTRONICS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

8.4 Een dergelijke melding, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.5 De opdrachtgever moet ACTRONICS in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan ACTRONICS verstrekken. Indien retourzending van de zaak daarvoor noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de opdrachtgever.

8.6 Voor het claimen van garantie dienen de garantie zegels niet verbroken te zijn. Indien één of meerdere garantiezegels verbroken zijn, vervalt daarmee het recht op een garantie-claim.

8.7 Producten die voor garantie worden ingestuurd, dienen goed verpakt, tenminste met bescherming in de doos, aangeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt de garantieclaim niet in behandeling genomen.

8.8 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ACTRONICS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, waarbij de opdrachtgever ACTRONICS een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

8.9 De kosten van reparatie, herstel, vervangingen en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen zijn voor rekening van ACTRONICS tot een maximum van het door het ACTRONICS gefactureerde bedrag gedurende de gehele garantieperiode.

8.10 Aanspraken op de garantie vervallen indien derden zonder voorkennis of toestemming van ACTRONICS werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door ACTRONICS verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

8.11 Op het leveren van nieuwe zaken bij revisies, en aldus niet op het leveren van gereviseerde zaken bij revisies is garantie van toepassing voor zover die als zodanig door de fabrikant wordt verstrekt. Onderdelen welke door ACTRONICS bij derden worden verkregen of werkzaamheden die in haar opdracht door derden worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke ACTRONICS van deze derde hiervoor heeft gekregen.

8.12 De garantie wordt slechts verstrekt aan de opdrachtgever en geldt aldus uitdrukkelijk niet voor opvolgende rechtsverkrijgers. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging van een zaak niet verlengd.

8.13 De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden - ten gevolge van het breken of defect raken van de zaak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de opdrachtgever mochten ontstaan.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle verkochte en geleverde zaken (incl. ten behoeve van een opdrachtgever gebruikte onderdelen en materialen) blijven eigendom van ACTRONICS zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan en aldus totdat alle vorderingen van ACTRONICS op opdrachtgever zijn voldaan, waaronder de betaling van de overeengekomen prijs, eventuele schadevergoeding, rente en incassokosten. Indien ACTRONICS in het kader van de verkoop ten behoeve van opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, hetgeen zal worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht ACTRONICS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Voor het geval dat ACTRONICS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ACTRONICS of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ACTRONICS zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9.5 In geval van reparatie/revisiewerkzaamheden kan ACTRONICS het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door ACTRONICS verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met ACTRONICS niet of niet geheel voldoet.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor handelen en/of nalaten van ACTRONICS, diens personeelsleden en/of de door haar ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt ACTRONICS geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake zou zijn van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.

10.2 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor ACTRONICS rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van ACTRONICS het factuurbedrag niet te boven gaat.

10.3 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, extra kosten vervangend vervoer of enige door opdrachtgever aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ACTRONICS alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

10.5 De wederpartij moet alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

10.6 De wederpartij moet ACTRONICS uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, ACTRONICS hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen.

10.7 ACTRONICS is niet aansprakelijk en de opdrachtgever kan geen beroep doen op de eventuele toepasselijke garantie, indien de schade is ontstaan:

 • door ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken en/of de door of namens ACTRONICS verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, e.d.;
 • door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
 • door fouten of onvolledigheden in de door of namens opdrachtgever aan ACTRONICS verstrekte informatie;
 • door fouten of onvolledigheden in de door of namens opdrachtgever gegeven aanwijzingen of instructies;
 • als gevolg van de keuze van de opdrachtgever die afwijkt van wat ACTRONICS adviseerde en/of wat gebruikelijk is;
 • doordat door of namens de opdrachtgever reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ACTRONICS.

10.8 De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ACTRONICS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10.9 De opdrachtgever dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door ACTRONICS voorgeschreven gebruiksvoorschriften, adviezen en instructies. De- en montage van de zaak mag uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.

10.10 Indien de opdrachtgever het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 9 van dit artikel bepaalde gebruikt en de opdrachtgever ACTRONICS aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product, dient de opdrachtgever te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in het door ACTRONICS geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 10.9 van dit artikel.

11. Overmacht

11.1 Indien ACTRONICS geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de opdrachtgever, kan dit tekortschieten niet aan ACTRONICS worden toegerekend indien ACTRONICS de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van ACTRONICS is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; - oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; - sabotage, boycot, staking of bezetting; - machineschade; - diefstal uit de magazijnen; - bedrijfsstoornissen; - maatregelen van de overheid; - slecht weer; - blikseminslag; - brand.

11.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, ACTRONICS niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade en kan ACTRONICS naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12. Persoonsgegevens

12.1 De persoonsgegevens van opdrachtgever die hij of zij aan ACTRONICS doorgeeft kunnen door hem worden verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand hiervan verwerkt ACTRONICS de gegevens voor:

 • bestellingen van diensten en de uitvoering daarvan;
 • kredietwaardigheidscontroles bestrijding van fraude en wanbetaling;
 • facturering;
 • beheer van Informatie verstrekt door de klant omwille van nakomen garantieverplichtingen;
 • verwerking van de door de klant gestelde vragen;
 • fraudebestrijding;
 • marktonderzoek;
 • het beheer van gegevens met betrekking tot de klant;
 • (direct)marketing doeleinden; en het gebruik van cookies;
 • om nieuw aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever;
 • doorontwikkeling en optimalisatie van haar diensten.

12.2 Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van direct mailing activiteiten, of het weergeven op de ACTRONICS Service Partner locator op de ACTRONICS website. Tegen verwerkingen welke vallen onder voornoemde WBP ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door opdrachtgever bij ACTRONICS aan te tekenen verzet gehonoreerd.

13. Diversen

13.1 ACTRONICS kan nooit 100% uitsluitsel geven op een juiste diagnose van het probleem bij reparatie-/revisie werkzaamheden van een product. Niet alle problemen herhalen zich in de tijd dat er door ACTRONICS wordt gezocht naar het probleem, niet alle externe invloeden zoals trillingen en weersomstandigheden kunnen worden gesimuleerd.

13.2 Indien een product ter revisie/reparatie wordt aangeboden en er wordt na uitvoerige diagnose geen fout of mankement geconstateerd, wordt door ACTRONICS aan de opdrachtgever € 62,50 aan test- en administratiekosten in rekening gebracht. Ook hier is 100% uitsluitsel niet mogelijk (zie 15.1).

13.3 Indien een product ter revisie/reparatie wordt aangeboden en niet valt binnen het assortiment van ACTRONICS, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dan zal deze zonder verdere diagnose en zonder test retour gezonden worden, en wordt aan de indiener € 28,00 behandelkosten in rekening gebracht.

14. Annuleringen

14.1 Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk voor zover ACTRONICS daarmee instemt.

14.2 In geval van annulering geldt dat de verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever komen, alsmede een vergoeding van de administratiekosten van 10% van het aankoopbedrag met een minimum van € 30,00.

15. Authentieke taal

15.1 Ook wanneer deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

16. Recht- en forumkeuze

16.1 Op elke overeenkomst en in geval van elk geschil tussen ACTRONICS en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij ACTRONICS uitdrukkelijk kiest voor het recht van het land waar de opdrachtgever is gevestigd; voor zover niet in tegenspraak en in strijd met het Europees en Internationaal recht.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze rechtskeuze niet uitsluit.

16.3 De rechter in de vestigingsplaats van ACTRONICS is uitsluitend bevoegd.